Kunskapsnavet – för dig inom tandvården

Folktandvårdens uppdrag
Under 2014 genomförde Hälso- och sjukvårdsnämnden en behovsanalys inom området munhälsa för sköra äldre. Det resulterade bland annat i ett uppdrag till Folktandvården som innefattar att:

  • upprätta ett kunskapsnav för äldretandvård och skapa en struktur för samverkan och samordning mellan hälso- och sjukvård och tandvård
  • ta fram rutiner för att identifiera patienter, samt ge information till berörda och närstående om tandvårdsstöden
  • ta fram rutiner som säkerställer att patienter trots upprepade återbud inte faller ur revisionstandvården.

Arbetet med Kunskapsnavet startade i januari 2016 och bedrivs nu med stor entusiasm utifrån de sköra äldres behov, för att verkställa detta viktiga åtagande.

Omsorgsbehovet är avgörande
Med sköra äldre avses i tandvårdssammanhang och i denna behovsanalys de individer som, ur beroendesynvinkel, befinner sig emellan de oberoende, friska äldre och de äldre med stora omsorgsbehov. Detta är en åldersgruppsindelning som grundar sig på behovet av omsorg och inte på vare sig åldern i sig eller det odontologiska behovet även om man självfallet kan se ett mönster där såväl behovet av omsorg som det odontologiska behovet i normalfallen ökar med ökande ålder.

Nyttiga länkar
I menyn till vänster finns generell och specifik information kring de sjukdomar som vanligen drabbar äldres munhåla.