Kunskapsnavet – för dig inom vård och omsorg

Syftet med Kunskapsnavet är att bygga upp kunskap och kompetens om äldre människors tandhälsa, samt att sprida kunskap till föreningar och organisationer som arbetar för äldre.

Kunskapsnavet ska hitta vägar för att samverka för att nå ut till sköra äldre. Med sköra äldre menas de som befinner sig mellan att vara helt oberoende och klara allt själv till att bli mer och mer beroende av exempelvis anhöriga och hemtjänst. Denna indelning grundar sig inte på ålder eller på det odontologiska behovet utan på behovet av omsorg.

Utbildning för personal i vård och omsorg.
Vård och omsorgspersonal kan kontakta Kunskapsnavet om ni vill ha utbildning eller föreläsningar om äldres munhälsa och munvård. Genom stor klinisk erfarenhet av att jobba med sköra äldre kombinerad med hög medicinsk kompetens kan vi erbjuda anpassade föreläsningar efter era behov.
E-post: FtvKunskapsnavet@regionostergotland.se

Senior Alert
Till vänster har ni en länk till senior alert. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion

Munhälsa – Åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen SKF.
Till vänster har ni en länk till ”Munhälsa – Åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen” av Sverige kommuner och landsting. En föredömligt bra text om vikten av munhälsa skriven för vårdpersonal.

Uppsökande verksamhet
Personer med omfattande behov av vård och omsorgsinsatser och som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för, är berättigade till avgiftsfri bedömning av munhälsan. Detta gäller även personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS. Munhälsobedömningen erbjuds årligen och genomförs av tandhygienist, som även ger individuellt utformade råd. I uppdraget ingår även att ge samtlig berörd personal och utbildning i munvårdsfrågor. Folktandvården svarar för den uppsökande verksamheten i sju av Östergötlands kommuner och Oral Care för de övriga sex kommunerna.

För mer information om den uppsökande verksamheten i de områden som Folktandvården ansvarar för, är du välkommen att kontakta:

Folktandvården Boxholm
Folktandvården Finspång
Folktandvården Kisa
Folktandvården Vadstena
Folktandvården Valdemarsvik
Folktandvården Åtvidaberg
Folktandvården Ödeshög