Kunskapsnavet för äldres munhälsa

En åldrande befolkning ställer nya krav på tandvården. Att bli äldre och dessutom drabbas av sjukdom ökar risken för sviktande munhälsa. Kunskapsnavet är en samlande enhet kring frågor om äldres munhälsa och tandvård i Region Östergötland. Kunskapsnavet ska bidra till att hjälpa, stötta och vägleda våra äldre och sköra, för att bibehålla bästa möjliga munhälsa.

Med inriktning på sköra äldre
Med sköra äldre menas de som befinner sig i perioden från att vara oberoende och klara allt själv, till att bli mer och mer beroende av exempelvis anhöriga och hemtjänst. Definitionen grundar sig inte på ålder eller på det odontologiska behovet utan på behovet av omsorg.

Kunskap, kompetens och samverkan
Syftet med Kunskapsnavet är att samla kunskap och kompetens om äldre människors tandhälsa och förmedla den till alla berörda – patienter och närstående, föreningar och organisationer som arbetar för äldre, folktandvården och privattandvården samt verksamma inom vård och omsorg. Kunskapsnavet ska hitta vägar till samverkan, för att nå ut till sköra äldre.

Kunskapsspridning
En viktig del i arbetet är att bygga upp en kunskaps- och informationsbank, där denna webbplats utgör basen. I menyerna finns länkar till relevanta webbplatser och kunskapsdokument, för både allmänheten och vårdgivare.