Kvalitet

ST-programmet och ST-tandläkarnas arbete utvärderas vid granskning av 30 behandlade fall, vid terminsexamina inför inbjuden publik samt via utbildningssamtal varje termin.

Patientomhändertagande och behandlingsutvärdering

Alla patienter som är färdigbehandlade ombeds att fylla i en behandlingsutvärdering om hur de upplevde såväl resultatet som kommunikationen och informationen under behandlingen.

Vi utvärderar kvalitet och omhändertagande enligt SWED-QUAL som är en nationellt utarbetad kvalitetsuppföljning. Den innefattar  bland annat utvärdering av behandlingsresultat med patientenkäter samt ICON-improvement grade. Även andra parametrar som exempelvis akutbesök undersöks också regelbundet.